vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési feltételek:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Huck Anett Egyéni Vállalkozó
elérhetőségek: huck.anett@gmail.com, (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mala.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén és országhatáron túl, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Au. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A malalove.hu Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy a bankkártyás fizetéshez szükséges adatait megadja. A regisztrációval illetve az adatok megadásával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban rögzített elérhetőségeken.
A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélés szerűen.
A Szolgáltató visszaigazolását követően visszaélésszerűnek minősül a módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Ügyfél a rendeléseinek több mint 40 %-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Ügyfél regisztrációját, adatait azonnali hatállyal törölni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra.
Szolgáltató jogosult azon felhasználókat, felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.

1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt, vásárlást megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.
1.6. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

 1. Regisztráció

2.1. Regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz, vagy a megadott címre szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések összevonására nincs lehetőség.

4.2. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

 1. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 10 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 10 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi.
Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 10 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:
e-mail: huck.anett@gmail.com
Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 10 napon belül, illetve a termék visszaérkezését követően a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget és azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.
Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 10 napon belül saját költségén visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 10 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexxel.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

5.3. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, bankkártyával, banki átutalással vagy készpénzben kerülhet sor. Bankszámlára utalással történő visszatérítés esetében, kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza az Ügyfél adatait, bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.
Ügyfélszolgálati Irodánkon személyes ügyintézésre akkor van lehetőség, ha az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatalmazott személy hozza vissza a terméket.

5.4. A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére.

 1. Termékszavatosság

A nem tartós használatra rendelt termékeknél (például: ruházati termékek, cipő, stb.) a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba, jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető – szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti, ha az áru nem alkalmas a használatra; teljesen más árut szállítanak, mint amit az Ügyfél rendelt; hiányzik a használati utasítás; kevesebb áru érkezik, mint amennyit az Ügyfél rendelt. Az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kicserélés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlanság.
Az Ügyfél választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a kereskedő készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. azonnal és minimális költségigénnyel járó javíthatóság esetén).
A szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében második helyen az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése) lehetősége áll.
Elállásra akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak. A Szolgáltató (illetve a forgalmazó) mentesül a felelősség alól, ha: az ügyfél már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést; az Ügyfél észreveszi, hogy a Szolgáltató hibásan teljesített, de ezt nem közli időben.
Használtcikkeknél ezt a határidőt a Szolgáltató és az Ügyfél közötti megállapodás rögzíti.

 1. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
a.) Szóbeli panasz
Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A telefonon közölt panaszok rögzítésére nincs lehetőség.
A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) az Ügyfél neve;
b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az Ügyfél panaszának részletes leírása;
e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító;
g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

b.) Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás
A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:
• Ügyfél neve
• Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
• Ügyfél telefonszáma, értesítés módja
• panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
• panasz leírása, oka
• Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
• a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

d.) Jogorvoslat
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség :
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.
Ügyfélszolgálat címe:
1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf.: 144.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Telefonszám: 06 (1) 450 2598

Budapesti Békéltető Testület:
A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti XI. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 1. Egyebek

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében illetve adatkezelés célból tárolja.
Az adatkezelés célja:
Adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés.
A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.4. Felhasználó a regisztrációval és adatainak közlésével az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Adatvédelmi feltételek: Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük el vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.6.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

Budapest, 2016. december 1.

 

Adatvédelmi szabályzat

 

Adatvédelmi Szabályzat

 1. Általános tudnivalók, védendő értékek

Huck Anett e.v. (székhely: 1131 BUDAPEST, Jéggyár utca 11) (továbbiakban, mint Adatkezelő) a vállalkozására és partnerei részére kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket, különösen:

Adatkezelő a személyes adatokat minden adatművelet tekintetében:

 • jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
 • Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);
 • Az adatkezelés a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);
 • pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.(korlátozott tárolhatóság)
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)
 • az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság

2. Fogalmak

2.1. „személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg.

2.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.6 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.7 „felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)

3. Felhasználók jogai

A felhasználó jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

 

Felhasználó jogosult kérelmezni - Időtartam

Tájékozódáshoz és információhoz való jog  - adatgyűjtés után

Személyes adatokhoz való hozzáférés - egy hónap

Helyesbítéshez való jog - egy hónap

Törlés, elfeledéshez való jog - törlésig

Adatkezelés korlátozása - késlekedés nélkül visszavonásig

Adathordozhatósághoz való jog - egy hónap

Tiltakozáshoz való jog személyes adati kezelése kapcsán - esedékességkor

Automatizált folyamatok és profilalkotás elleni tiltakozás - esedékességkor

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatást ad a Felhasználónak a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról; jogalapjáról; időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított a megadott határidőn belül megvizsgálni. Az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az Adatot törölni kell,

- a felhasználó kérésére, ha kezelésük jogellenes, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy nem sérti az Adatkezelő jogos üzleti érdekét.

- az adatkezelés célja megszűnt,

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről vagy törlésről az érintettet Felhasználót értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vendég jogos érdekét nem sérti.

Jogorvoslat

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az eljárás ingyenes.

Ha az Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

4. Adatkezelő kötelezettségei

Az adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelés jellegére tekintettel, mérlegeli a változó valószínűségű és súlyosságú kockázatú adatkezelést, erről aktualizált nyilvántartást készít, valamint végrehajtja azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket, melyek alkalmazása következtében a kockázatok csökkenthetőek, úgy, mint titkosítás és adatok anonimizálása.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységekről, felméri a rendszereiben fellelhető személyes adatok helyét, (adatvagyon felmérése). GAP analízist és Adatvédelmi Hatásvizsgálatot készít.

Továbbá együttműködik a helyi felügyeleti hatósággal, a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi.

Adatkezelő belső eljárás rendet készít az adatvédelmi incidensek kezelésére. Adatvédelmi incidens esetén tudomására jutásától indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül értesíti az érintetteket és a hatóságot az incidens körülményeiről, annak várható következményeiről, kivéve, ha az elszámolhatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens a leggondosabb körültekintés mellett sem járt számottevő kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelölhet ki.

5. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása,

Az Adatokat Adatkezelő saját szerverén, számítógépein digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél telephelyén található számítógépes rendszereikben tárolja.

Adatkezelés pontos helye, Unas Szervere.

Vendég a személyes adatai jövőbeni kezeléséhez  a regisztráció során vagy valamely rendezvényen megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton (mala@malalove.hu  )visszavonhatja.

Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő által nyilvántartott regisztrációs adat törlését kéri, vagy visszavonja valamely a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását, az a regisztráció törlését vonja maga után. Ebben az esetben az alkalmazást a felhasználó csak újabb regisztrációt követően veheti igénybe, személyes adatainak megadása következtében.

Gyermekek védelme

Adatvédelmi Szabályzatunkban kiemelten fontos szerepet kap a gyermekek által adott hozzájárulások kidolgozása, melyben a mindenkor hatályos Facebook szabályzatára és e-mail fiókok szabályzatára támaszkodunk. A személyes adataik kezeléséhez a 13 éves kor alatt nem adhatnak érvényesen hozzájárulást.

Adatfeldolgozás

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó számára bármilyen más szolgáltatással kapcsolatban csak a regisztrált felhasználó kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét (leiratkozás).

Biztonságos őrzés

Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő vállalja, hogy a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

6. A kezelt adatok köre, típusa

A regisztráció során az Ügyfélnek meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- belépési név,
- saját e-mail cím,

- jelszó,

- a felhasználó (cég)

 • nevét,
 • az ügyintéző nevét,
 • várost, utcát,
 • házszámot,
 • irányítószámot,
 • telefonszámot,
 • adószámot.

A Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait az esetleges előfizetői szerződés megkötése, illetőleg a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás (korlátozott adatbázis hozzáférés) teljesítése, és az előfizetői szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által részére megtekintésre ingyenesen felkínált anyagok tekintetében az anyag megismerésének szándékával ügyfélkapcsolatot létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben megjelölt számlázási, kapcsolattartási adatainak illetőleg a szolgáltatás használatához szükséges belépési jelszónak az Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Ezen rendelkezésre figyelemmel Szolgáltató a Regisztrált személyeket ügyfélként kezeli, az adatkezelés során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 

7. Adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttség

A weboldalon történő regisztrációval a személyes adatok megadásával Felhasználó önkéntes, határozott és egyértelmű beleegyezését adja a regisztrációhoz szükséges személyes adatainak kezeléséhez (továbbításához, tárolásához és feldolgozásához). Ennek során Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz az adatai biztonságos és a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmával összhangban történő kezelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően, különösen:

 • Érintett hozzájárulása továbbá más személyes adat tekintetében, amennyiben az:
 • Jogi kötelezettség és szerződésszerű teljesítéshez, illetve
 • adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

Az   adatkezelés   célja   a   Weboldalon   elérhető   szolgáltatások   nyújtásának   biztosítása.   A Szolgáltató   az   Ügyfél   által   rendelkezésre   bocsátott   adatokat   célhoz   kötötten,   kizárólag   az esetlegesen   létrejövő   előfizetői   szerződés   teljesítése   és   az   esetlegesen   létrejövő   szerződés feltételeinek  későbbi  bizonyítása  érdekében  tárolja.

8. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó regisztrációjától addig tart, amíg a Felhasználó a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését nem kéri. Amennyiben Felhasználó kéri a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését, Adatkezelő 30 munkanapon belül a Felhasználó minden adatát törli a rendszeréből.

9. Vegyes rendelkezések

Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával beleegyezik, hogy a nyilatkozat önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, az jelen Adatkezelési Szabályzatban felsoroltak szerint bármikor visszavonható. Amennyiben az általunk kezelt személyes adatok védelmével és az Adatkezelési Szabályzattal nem ért egyet, azokat ne adja meg, az applikációt törölje.

Jelen dokumentum az ÁSZF, Adatvédelmi Tájékoztató és Általános Játék Szabályzattal együtt értelmezendő.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Kedves Felhasználó!

Köszöntelek a Malalove.hu webshopjában. 

A személyes adataid biztonságban vannak, annak felhasználását, tárolását, kezelését AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban végezzük.

A jelen adatkezelési tájékoztató Huck Anett ev. („Adatkezelő”) által üzemeltetett webshop látogatójaként vagy regisztrált felhasználóként történő használata esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza. Iránymutatást és tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatokat tartunk nyilván, és azokat miként használjuk fel. Megtudhatod, hogyan tudod ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheted azok törlését a nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ha többet szeretnél megtudni az adatkezeléssel kapcsolatban, itt megteheted. 

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A szolgáltatásunk használata során csak olyan adatokat gyűjtünk, melyeket önkéntesen megadsz, beleértve azt is, amikor fiókot regisztrálsz. Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyek a bejelentkezéshez egyértelműen szükségesek, és ehhez egyértelműen hozzá is járulsz. Az adatkezelés minden esetben a Te önkéntes, határozott és egyértelmű beleegyezéseddel történik.

Bejelentkezéskor az alábbi személyes adatokat kell megadnod. Az adatkezelésünk jogalapja, mindenkor a Te egyértelmű beleegyezéseddel történik.

-  facebook fiókkal történő belépés

-  telefonszám/ e-mail cím

Ezeket a személyes adatokat fokozattan óvjuk, azt 3. illetéktelen személynek a belegyezésed nélkül, nem továbbítjuk. 

 

Hogyan használjuk ezeket az adatokat?

Nagy erőfeszítéseket teszünk fiókod védelme érdekében, ezért automatizált rendszereket, titkosítást és más fejlett technológiai rendszereket alkalmazunk. („token és SSL kapcsolat)

Az Adataid biztonsága érdekében vállaljuk, hogy a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazzuk és gondoskodunk annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről. Mindezen túl is mindent megteszünk, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Az adatok feldolgozását Mi végezzük. Vállaljuk, hogy számodra bármilyen más szolgáltatással kapcsolatban, illetve előzetes hozzájárulásoddal küldünk meg és minden esetben biztosítjuk az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét (leiratkozás).

Hogyan tudom kezelni, vagy törölni a rám vonatkozó adatokat?

Az adatokat a termékek és szolgáltatások nyújtásához szükséges ideig tároljuk. A fiókhoz társított adatokat a fiók törléséig őrizzük meg.  A fiókodat bármikor törölheted. A Facebook fiókod törlésével a Facebook szabályzatnak megfelelő eljárás az irányadó.

Ezen kívül kérheted a rád vonatkozó adataid megismerését, törlését, pontosítását, illetve bizonyos adatműveletek vonatkozásában tiltakozhatsz az adatkezelés ellen.

Hogyan tudsz hozzánk fordulni a kérelmekkel?

Ha szeretnél többet tudni arról, hogyan működik az Adatvédelem az Applikációban, kérjük, nézd meg az Adatvédelmi Szabályzatunkat. 

Ha az adataid kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal az alábbi emailcímen: mala@malalove.hu

 

Ha nem értesz egyet az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy bármilyen jogtalanságot tapasztalsz, kérdéseiddel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az eljárás ingyenes.

Hogyan reagálunk a megkeresésekre?

Kérelmed benyújtásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatást adunk a kezelt adatairól, vagy az általad igényelt törlésről, módosításról, pontosításról.

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók
A webshopban raktáron lévő, és rendelhető termékeket is találsz.

RAKTÁRON LÉVŐ TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA
Amennyiben raktáron lévő terméket vásárolsz, a rendeléstől, illetve átutalás esetén a fizetéstől számított 3 munkanap
alatt már nálad is lesz a megrendelt termék.

RENDELHETŐ TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA
Amennyiben nem raktáron lévő, de rendelhető terméket vásárolsz, a folyamat kicsit hosszabb időt vesz igénybe, ugyanis
vagy el kell készítenünk még a terméket (pl ha egy karkötőt rendelsz), vagy külső raktárunkból kell áthozni. Ebben az
esetben is igyekszünk minél hamarabb teljesíteni a megrendelést. Általában 5 munkanap alatt kiszállításra kerül
minden, de ennél hosszabb is lehet a kiszállítási idő. Ha valamilyen konkrét időpontra szeretnéd a terméket, kérlek
vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy egyeztethessünk lehetséges-e.

EGYEDI TERMÉKEK RENDELÉSE
Ha valamilyen egyedi elképzelésed van arról, hogy milyen mālā-t vagy akár karkötőt szeretnél, vedd fel velünk a
kapcsolatot itt az oldalon keresztül, vagy e-mailben a mala@malalove.hu címen. Minden kérésnek igyekszünk eleget
tenni.